Flowers Name In Gujarati

100+ Flowers Name In Gujarati – ગુજરાતીમાં ફૂલોના નામ

Flowers Name

Flowers Name In Gujarati: We are getting information flowers name in gujarati if you want can see and learn Flowers Name and 100 flowers name in gujarati.

flowers name in gujarati and english


Rose, Jasmine, Lotus, Daisy, Sunflower, Bluebell Flower, Tuberose Flower, Anemone Flower,
Mirabilis Jalapa, Crown, Mountain Laurel, Spanish Cherry
Columbine Flower, Ranunculus Flower, Asiatic Lily, Blood Lily,
Monsoon lily, Ashok Flower, Canna Lily,

Flowers name in Gujarati

Flowers PhotoFlowers name in English Flowers name in Gujarati
Rose FlowerRoseગુલાબ
Lotus FlowerLotusકમલ
Daisy FlowerDaisyગુલબહાર
Bluebell FlowerBluebell Flowerનીલા ફૂલ
Tuberose FlowerTuberose Flowerકંદ ફૂલ
Plumeria FlowerPlumeriaપ્લમેરિયા
Anemone FlowerAnemone Flowerએનિમોન ફૂલ
Columbine FlowerColumbine Flowerકાલંબીન ફૂલ
Hypericum FlowerHypericum Flowerહાઇપેરિકમ ફૂલ
Ranunculus FlowerRanunculus Flowerરંગક્યલસ ફૂલ
Asiatic Lily FlowerAsiatic Lilyલિલિ
Blood Lily FlowerBlood Lilyરક્ત લિલી
Monsoon Lily FlowerMonsoon lilyચોમાસાની લીલી
Purple Passion FlowerPurple Passionઝુમકા લતા
Bluestar flower Bluestar Flowerએસોનિયા
Pansy FlowersPansyબનીફૂલ
Dahlia FlowerDahliaદહલિયા
Hollyhock FlowerHollyhockગુલખૈરા
Stramonium FlowerStramoniumસફેદ ધતુરા
Creeper FlowerCreeperમધમાલી
Mexican Prickly Poppy FlowerPrickly Pearનાગફની
Poppy FlowerPoppy Flowerખસખસનું ફૂલ
Sweet Violet FlowerSweet Violetબનફશા કા ફૂલ

Gujarati flowers name – ગુજરાતીમાં ફૂલોના નામ

મોગરો– mogro

કોબ્રા કેસર– cobra

કામ- લતા– kam- lata

નકકટીયાનું ફૂલ– naktiyanum phula

સોનાલી ચમ્પા– sonali champa

કેતક

ગુલાબ– gulaab

ગુજરી– gujri

સૂરજમુખી ફૂલ– surajmukhi phula

ટ્યૂલિપ– tyulips

ખિર્ની– khirni

વિલાયતી– vilayati

એક કૂલવેલ– eek phulavela

પેન્સી– pansi

તુરાઈ– turaai

સફેદ સુગંધી ફુલોવાળો– safed sug

 કુંવારપાઠું– kunwarp

Isme– karena

Flowers Name In Gujarati

English Name English Flowers name in Gujarati
Roseગુલાબ
Lotusકમલ
Daisyગુલબહાર
Bluebell Flowerનીલા ફૂલ
Tuberose Flowerકંદ ફૂલ
Plumeriaપ્લમેરિયા
Columbine Flowerકાલંબીન ફૂલ
Hypericum Flowerહાઇપેરિકમ ફૂલ
Ranunculus Flowerરંગક્યલસ ફૂલ
Asiatic Lilyલિલિ
Blood Lilyરક્ત લિલી
Orange Tiger Lilyનારંગી બાઘ લીલી
Golden Frangipaniસોન ચંપા
Ashok Flowerઅશોક ફૂલ
Siroi Lilyસિરોય કુમુદિની
Common Crape Myrtleસાવની
Canna Lilyસર્વજ્ઞ
Showy Rattlepodસની
Mexican Prickly Poppyમેક્સીકન પ્રિકલી પોપી
Rohiraરોહિરા

Flowers name Video

Also read:

Flowers name in Marathi

flowers name in Hindi

Flowers name in Hindi and English

Flowers name in English

Flowers name in Tamil

5 thoughts on “100+ Flowers Name In Gujarati – ગુજરાતીમાં ફૂલોના નામ

  1. Lots of people use their lotteries to raise money for precious initiatives that improve education, general public infrastructure and public services.
    Once you have fun with the lottery, you’re helping to account these programs while you finance
    your own dreams of earning it big. Have fun and all the best!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *